درخواست استرداد

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
  at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\Host\HalitouR\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Host\HalitouR\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
 مسافر گرامی

 

 • لطفا قبل از پر کردن این فرم با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید تا از میزان درصد جریمه مطلع شوید.

 • ارسال این فرم به منزله کنسلی پرواز یا هتل نبوده و صرفا جهت ثبت درخواست کنسلی و انجام مراحل کاری آن می‌باشد.
 •  در صورت انصراف از کنسلی بعد از ثبت این فرم حتما با پشتیبان سیستم تماس حاصل فرمائید.
 • درصورتی که بلیط شما از سمت ایرلاین مهر شده است حتما از طریق همین فرم عکس با کیفیت بلیط را ارسال نمایید.
 • شرایط و قوانین کنسلی پرواز ها بر اساس نوع آن متفاوت بوده و بعد از استعلام از ایرلاین درصد جریمه مشخص می‌شود.
 • درخواست های که در زمان خارج از ساعات کاری و یا روزهای تعطیل انجام شود در اولین روز کاری ترتیب اثر داده می‌شود.
 • پروازهای چارتر غیر قابل استرداد بوده و در برخی شرایط با جریمه امکان کنسلی دارد.
 • مبالغ استردادی تا 48 ساعت کاری به حساب مسافر واریز می‌شود، درصورت عدم واریزی وجه بعد از زمان موردنظر با پشتیبانی تماس بگیرید.

 

دفتر مرکزی هالی تور