تور شهر گنبدهای فیروزه‌ای

 

اصفهان نه تنها در ایران بلکه در جهان به شیرینی واژه دلدادگی زمزمه می‌شود. اصفهان همچون مادری است که بازدیدکنندگانش را با آغوشی باز خوش آمدگویی می‌کند.

از محله کهن جویباره، تا گنجینه‌های دوران صفویه اش می‌درخشد و دلربایی می‌کند. به گفته برخی از جهانگردان بنام، سرزمین‌هایی هستند که می‌توان آنها را با بهشت قیاس کرد و اصفهان از آن جمله است.

.

دفتر مرکزی هالی تور