مهد فرش جهان

 

در شمال غرب ایران بزرگترین شهری که می‌توان نام برد تبریز است که شالوده اصلی شهر به دوره اشکانی و ساسانی برمی‌گردد.

به دلیل همسایگی با آذربایجان، زبان اصلی مردم آذری، و به ترکی آذری صحبت می‌کنند. تبریز در نُه دوره تاریخی پایتخت بوده اما در دوره ایلخانان و قاجار از توجه بیشتری برخوردار بوده است.

.

.

دفتر مرکزی هالی تور